5174

นางสาวนันทรัตน์  สมมุติ
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ข้อมูลจำนวนนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 (ข้อมูล 10 มิถุนายน)

 

ชั้นเรียน นักเรียนทั้งหมด นักเรียนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ นักเรียนที่ได้รับจัดสรรงบอุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน
1. อนุบาลปีที่ 1    
2. อนุบาลปีที่ 2 5 6 11
3. อนุบาลปีที่ 3 10 9 19
รวม 15 15 30
4. ประถมศึกษาปีที่ 1 17 7 24
5. ประถมศึกษาปีที่ 2 11 8 19
6. ประถมศึกษาปีที่ 3 13 9 22
7. ประถมศึกษาปีที่ 4 12 9 21
8. ประถมศึกษาปีที่ 5 13 8 21
9. ประถมศึกษาปีที่ 6 18 9 27
รวมระดับประถมศึกษา 84 50 134
10. มัธยมศึกษาปีที่ 1 15 20 35
11. มัธยมศึกษาปีที่ 2 27 13 40
12. มัธยมศึกษาปีที่ 3 20 18 38
  12  17  29 
รวมระดับมัธยมศึกษา 62 51 113
รวมทั้งสิ้น 161 116 277

ศิษย์เก่าดีเด่นโรงเรียนบ้านส้าน