5174

นางสาวนันทรัตน์  สมมุติ
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ข้อมูลครูและบุคลากร

 

ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง/วิทยฐานะ วุฒิ วิชาเอก
1. นางสาวนันทรัตน์  สมมุติ ผอ.รร/ชำนาญการพิเศษ กศ.ม บริหารการศึกษา
2. นางวีรวรรณ ชนปภาวิชญ์ ครู/ชำนาญการพิเศษ ศษ.บ. ภาษาไทย
3. นางเพชร สุฤทธิ์ ครู/ชำนาญการพิเศษ ศษ.บ. ประถมศึกษา
4. นายพงษ์เทพ คำพุฒ  ครู/ชำนาญการพิเศษ ค.บ.   ศิลปศึกษา
 5. นายสมชาย กะรัตน์ ครู/ชำนาญการพิเศษ ศษ.บ บริหารการศึกษา
6. นายวีระ   จันต๊ะวงค์ ครู/ชำนาญการพิเศษ ค.บ. คอมพิวเตอร์
7. นางนฤมล ขัติยะ ครู/ชำนาญการพิเศษ ศษ.ม. วิทยศาสตร์
8. นางปราณี สัตตคุณากร ครู/ชำนาญการพิเศษ ค.บ. ปฐมวัย
9. นางพัฒนา เหล็งจุ๊ย ครูชำนาญการ ค.บ. ภาษาไทย
10. นางสาวชญานิศ ไชยศิลป์ ครูชำนาญการ  ค.บ. ภาษาอังกฤษ
11. นายณัฎธฐ์วิทย์ อินทนนท์ พนักงานราชการ กศ.บ. พลศึกษา
12.  นางนันท์สินี  หลักคำ  ครู/ชำนาญการพิเศษ

 ค.บ.

ศษ.ม.

ประถมศึกษา

บริหารการศึกษา

13. นางรัตนา   เหมืองหม้อ ครู/ชำนาญการพิเศษ ศศ.ม. ภาษาไทย
14. นางสาวกฤษณา วงค์คม เจ้าหน้าที่ธุรการ ศษ.บ. นิเทศศาสตร์
15. นางศิริภัชรพร   ขันแปง ครูชำนาญการ กศ.ม เทคโนฯ
16. นางสาวนันทยา บุญเทพ ครูชำนาญการ ศษ.ม. เทคโนฯ
17. นางสาวรัตธิดา   สิทธิชัย ครูจ้างสอน คบ. ภาษาจีน
18. นายนพดล   สมใจ  ครูผู้ช่วย ค.บ.  สังคมศึกษา
19.  นางสาววริศรา  แซ่ท้าว  ครูจ้างสอน  ค.บ. สังคมศึกษา
20.

Miss Nerissa Hipolito

Panangwe

ครูจ้างสอน General Education
 22. นางสาวอัจฉรารัตน แข็งแรง   ครูชำนาญการ

 ศศ.บ./

ศษ.ม.

 ภาษาอังกฤษ/

เทคโนโลยีการศึกษา

 23. นายสมคิด จิตอารี   พนักงานบริการ/ช่างไฟฟ้า 4 ม.6 -

 

 

 

ศิษย์เก่าดีเด่นโรงเรียนบ้านส้าน