งบประมาณปี 2558

 เอกสารจัดชื้อจัดจ้างงบประมาณ 2558

                                               1.จ้างก่อสร้างผนังกันน้ำ

                                               2. จ้างซ้อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช105-29

                                               3. จ้างติดตั้งปรับปรุงซ้อมแซมระบบไฟฟ้า-ประปา

                                               4. ชื้อคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่และโทรทัศน์สี